GYEREKNAP

gyereknap

Kedves Gyerekek!

Ma titeket köszönt a világ! Gyereknap alkalmából kívánom, hogy nem csak a mai, de minden napotok legyen örömteli. Éljetek és nőjetek fel szeretetben és biztonságban! Váljatok felelősségteljes felnőttekké, a világ pedig értékesebbé általatok. Szuhanics Albert verse hozzátok szól:

gyereknap2

Legyen a mai nap ajándék számotokra! Töltsétek vidáman és legyen sok örömötök a gyereknapi programokban! Kívánok nektek további boldog gyermekéveket!

Gemzse, 2015. május 31.

Szeretettel: Varga Sándor

                                                                              polgármester

Anyák Napja

Gemzse Község Önkormányzata nevében szeretettel köszöntök minden édesanyát Anyák Napja alkalmából!

Varga Sándor polgármester

187875

FELHÍVÁS A MÉHEK VÉDELMÉRE!

A méhek védelmében a virágzó növényállomány növényvédő-szer kezelését a méhek védelmét biztosító technológia alkalmazásával kell végezni.

A 43/2010. (IV.23.) F.V.M. rendelet 15§ (1) bekezdése szerint: 

(eredeti kiadvány! Felhívás a méhek védelmére.pdf)

” 15. § (1) Gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos. A tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak környékét tömegesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.

(2) A gazdasági növényt a virágzása vagy az (1) bekezdésben foglaltak időtartama alatt valamely károsító ellen nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet kezelni.

(3) Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiakban: méhkímélő technológia).”

A hatósági, szúrópróbaszerű ellenőrzések során a fenti rendelkezések megszegése, növényvédelmi bírság kiszabásával járnak!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály 1.

Húsvét

A húsvét a keresztény egyház legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is.

Húsvét vasárnap a feltámadt Krisztust ünnepeljük. E naphoz kapcsolódik az ételszentelés hagyománya.

Húsvét hétfő a locsolkodás napja. Alapja a víz megtisztító, termékenység varázsló erejébe vetett hit.

Húsvéti jelképek:

Tojás: Az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe.

Bárány: Azt jelképezi, hogy Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért.

Nyúl: A legenda szerint egy germán istennő a tojásrakó madarát a gyermekek szórakoztatására nyúllá változtatta.

Barka: Az újjászülető természetet, a böjti időszak végét jelzi.

husvet1husvet2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
Gemzse Község Önkormányzata!

Tisztelt Lakosság! Ebzárlat és legeltetési tilalom!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmat-Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal járási főállatorvosa a rókák veszettség elleni immunizálása miatt 2015. április 2. és április 22. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Ebzárlati és legeltetési tilalom elrendelése. Fehérgyarmat-Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal határozata.

Az ebzárlat ideje alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok onnan ki ne szökhessenek, más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát annak tartási helyéről csak pórázon vezetve, szájkosárral lehet kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelően használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés alól. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező pásztor ebeket szabad állatok terelésére, illetve őrzésére használni lehet.

Az ebzárlat ideje alatt befogott, kóbor ebeket (húsevőket) hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Ezen időtartam alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni. Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos! Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell létrehozni.

Gemzse, 2015. március 30.

FELHÍVÁS

Felhívom Gemzse Község Lakossága figyelmét, hogy 2015. március 05-én új jogszabály lépett életbe a szabadtéri tűzgyújtási szabályok vonatkozásában:

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ).

 

Az új OTSZ-ben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövetők ellen.

 

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben a BELTERÜLETI ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri ÉGETÉSE TILOS.

 

KÜLTERÜLETEN kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója  a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól  a katasztrófavédelmi szerv állománya, a tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.  Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

 

A tervezett tarló,- lábon álló növényzet,- avar,- és egyéb növényi hulladék égetésére vonatkozó kérelmet az irányított égetés helyének, időpontjának és terjedelmének megjelölésével a megkezdés előtt legalább 10 nappal az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatósághoz írásban be kell nyújtani, melyet követően a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Hatóság elérhetősége: Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály, 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27. Tel.: 44/362-005

 

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:

 1. a) a kérelmező nevét és címét,
 2. b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 3. c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
 4. d) az irányított égetés indokát,
 5. e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
 6. f) az égetés folyamatának pontos leírását,
 7. g) az égetést végző személyek nevét, címét,
 8. h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
 9. i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
 10. j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

 

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 1. a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 2. b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 3. c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 4. d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

Új előírás, hogy a szabadtéren keletkezett tüzek megelőzése érdekében a terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles a közút mindkét oldalán a közút szélétől mérve legalább 3 m széles védősávot kialakítani, a védősávval érintett területet  éghető aljnövényzettől, gallytól folyamatosan tisztán tartani.

 

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak!

 

Gemzse, 2015. március 11.

  

Lévai Károly sk.

jegyző

Nemzetközi Nőnap

A Nemzetközi Nőnap alkalmából kívánunk minden Nőnek sok örömöt, megbecsülést és jó egészséget!

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete

205951

Tisztelt Ebtartó! Tisztelt Ebtulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) 42/B. §-a alapján a települési önkormányzatok három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az állatvédelmi törvényben foglaltakra tekintettel kérem az ebtartókat, ebtulajdonosokat, hogy legkésőbb 2015. április 15-ig az erre szolgáló nyomtatványt kitöltve és aláírva szíveskedjenek eljuttatni az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Gemzsei Kirendeltségébe (4567 Gemzse, Kossuth utca 36.).

Ebösszeíró adatlap dokumentumok oldalunkról elérhető vagy letölthető itt!

Köszönjük az együttműködésüket!

 

Gemzse, 2015. február 23.

 

Lévai Károly
jegyző

Polgármesteri Köszöntő!

Kedves Látogatók!polgarmester

Isten hozta Önöket Gemzse község honlapján! Köszönjük, hogy megtisztelnek minket érdeklődésükkel!

Született gemzseiként elfogultsággal gondolkodtam azon, hogyan is mutassam be szeretett lakóhelyemet a Nyírség szélén, a Bereg szomszédságában. Kis közösségünket becsületes, dolgos emberek alkotják.

Virágzó mezőgazdasági tevékenységet folytatunk, lakosaink többsége gyümölcs és növénytermesztéssel foglalkozik. Gyermekeink számára gyerekház, óvoda és általános iskola üzemel. Rendelkezünk postával, orvosi rendelővel, ifjúsági házzal és könyvtárral. Tanyagondnoki- és időseket támogató szolgálattal is segítjük lakosainkat.

Fontos számunkra, hogy tisztelettel őrizzük múltunk hagyományait. Mind szellemi, mind tárgyi örökségünk ad hitet és erőt, hogy élhető és szerethető községet hagyjunk utódainkra. Ennek érdekében olyan közösségformáló programokat szervezünk, melyek kifejezik és terjesztik mély hagyománytiszteletünket. Szüreti mulatságot, Falunapot és Lovas napot tartunk a népi kultúra terjesztése érdekében, melyeket nagy érdeklődés övez. Virágos ablakokkal, terekkel, rendezett utcáinkkal, az aktuális ünnepeknek megfelelő szabadtéri dekorációkkal várjuk az ideérkezőket. Célunk, hogy most alakuló művészeti csoportunk minél több vendégünkkel ismertesse és szerettesse meg a népdalokat, népszokásokat, továbbá a múlt tárgyi emlékeit összegyűjtve kiállítással kedveskedjünk az idelátogatóknak.

Községünk ékessége a ritkaságnak számító műemlék, az 1789-ben épült fa harangtorony, melynek állagát és környezetét szeretettel óvjuk.

Kérem, látogassanak el hozzánk, Gemzse Község Önkormányzata és vendégszerető lakossága örömmel várja Önöket!

Üdvözlettel:
Varga Sándor
polgármester